วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

พฤษภาคม 17, 2018 3:32 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

32637189_1706723149403433_7110063327664930816_n

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

–    รับทราบ เรื่อง พลเอก กิตติพงษ์  เกษโกวิท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีผลนับแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

     –    ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา

จำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๓.  จากนั้นประธานในที่ประชุมได้ขอหารือที่ประชุมเกี่ยวกับการขอขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
คือ

     –    ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา
ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗  ออกไปอีก ๖๐ วัน
๔.  ที่ประชุมได้พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

     –    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๑) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พิจารณาเสร็จแล้ว 

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๕.  ที่ประชุมได้มีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
ครั้งที่  ๓๐/๒๕๖๑  วันศุกร์ที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวันนี้
ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๔.๑  รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สิน ของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ระเบียบวาระที่ ๔.๒  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๖.  ที่ประชุมได้พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่องอื่น ๆ                           

     –  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑  ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา

|  626 views

Leave a Comment

*

scroll to top