วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑

พฤษภาคม 18, 2018 1:46 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

2

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีมติน่าสนใจ ดังนี้

พระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่
๑) พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑

พระราชกำหนดทั้งสองฉบับดังกล่าว มีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

-ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. เห็นควรแนำนำที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดทั้งสองฉบับดังกล่าว ตามมาตรา ๑๗๒ และมาตรา ๑๗๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. เห็นควรกราบเรียนประธานสภามีดำริบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามการประสานงานของคณะรัฐมนตรี

รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พิจารณาเสร็จแล้ว)

-ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของที่ประชุมสภาต่อไป
๒. เห็นควรแนะนำที่ประชุมสภาพิจารณาหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาตามข้อบังคับ ข้อ ๘๓ วรรคสาม จำนวน ๒๓ คน ประกอบด้วย
     ๑) ผู้เคยเป็นกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จำนวน ๑๗ คน
     ๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
          – ผู้แทนคณะกรรมาธิการการพลังงาน จำนวน ๑ คน
          – ผู้แทนคณะกรรมาธิการการกฎหมาย จำนวน ๑ คน
     ๓) ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จำนวน ๔ คน
          – กำหนดระยะเวลาพิจารณาขั้นตอนคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง
          – กำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ
          – เห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. (คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. พิจารณาเสร็จแล้ว)

พระราชบัญญัตินี้ มีผู้แทนจากกรมสนธิสัญญาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี เข้าให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

-ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. รับทราบและเห็นควรกราบเรียนประธานสภาพิจารณาเสนอรายงานดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. ของที่ประชุมสภาต่อไป

๒. เห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๘ คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาพิจารณาส่งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมาธิการจากรายชื่อผู้ที่เคยเป็นกรรมการพิจารณาศึกษาสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์
     – กำหนดระยะเวลาพิจารณาขั้นตอนคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง
     – กำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

1
3

|  325 views

Leave a Comment

*

scroll to top