วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

พฤษภาคม 18, 2018 2:31 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

1

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ผลการพิจารณา
ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้

(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
คณะอนุกรรมาธิการได้ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองและโครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินของกรุงเทพมหานคร โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น สรุปได้ว่า โครงการปรับปรุงสะพานทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การดำเนินการล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ๒๐ วัน ไม่มีปัญหาเรื่องผลกระทบท่อขนส่งน้ำมันและสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดิน ในช่วงที่ปิดเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมไม่มีปัญหาเรื่องการจราจร

ในส่วนของความคืบหน้าโครงการทางหลวงท้องถิ่นเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธินของกรุงเทพมหานคร ได้มีการของบประมาณในปี ๒๕๖๒ ไว้แล้ว และเพื่อการดำเนินงานให้ทันงบประมาณที่ได้รับ คณะอนุกรรมาธิการจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกองทัพอากาศ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการดำเนินการให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากรณีประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย ได้มีหนังสือมายังคณะกรรมาธิการ เรื่อง เสนอความห่วงใยและมุมมองของประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน ประเทศไทย กับการใช้งบประมาณของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ในเรื่องต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจำเป็นในแต่ละโครงการ ดังนี้
     ๑) โครงการประมูลจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด (HBS : Hold Baggage Screening System) และจ้างปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร (BHS : Baggage Handling System) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (MBT : Main Terminal Building) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
     ๒) การลงทุนสร้างอาคารผู้โดยสารสำหรับอากาศยานที่ทำการบินทั่วไป หรือ GA Terminal ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
     ๓) การแก้ปัญหาความแออัดจากการใช้ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นเกินกว่ากายภาพของอาคารผู้โดยสารที่ใช้อยู่ในปัจจบัน
     ๔) นโยบายการให้ใบอนุญาต สัมปทาน หรือการร่วมทุนกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. 
      โดยคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมประชุมในโอกาสต่อไป

(๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
     ๑) กรณีปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ การเดินทางไปศึกษาดูงานด่านชั่งน้ำหนักของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวง ณ สถานีตรวจสอบน้ำหนักสมุทรสาคร บริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๕ กิโลเมตรที่ ๕๓+๔๓๒ ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า ควรสนับสนุนให้มีศูนย์ GPS เป็นศูนย์รวมระบบการจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเชื่อมโยงยกับระบบโลจิสติกส์ตั้งแต่การขนส่งสินค้าออกจากนิคมอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมทั้ง ๑๙ แห่ง ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
     ๒) ปัญหาการจราจรติดขัดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และไอซีดี (ICD) รถไฟลาดกระบัง
     ๓) การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง และไอซีดี (ICD) รถไฟลาดกระบัง มีการแก้ปัญหาค่อนข้างดี แต่เนื่องจากปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หรือมอเตอร์เวย์สาย ๗ ถนนสุขุมวิทสายเก่า รวมทั้งถนนเทศบาลภายในพื้นที่แหลมฉบัง โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ทำโครงการพัฒนายกระดับขีดความสามารถการจราจรภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังโดยการขยายถนนเดิมและปรับปรุงช่องทางเข้า – ออก จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ท่าเรือแหลมฉบังจะมีการจราจรหนาแน่นในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ นาฬิกา โดยคณะอนุกรรมาธิการจะกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ ไอซีดี (ICD) รถไฟลาดกระบัง ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และศึกษาดูงานปัญหาการจราจรติดขัดในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ในระหว่างวันที่ ๕ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
     ๔) การจัดทำยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี คณะอนุกรรมาธิการได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี โดยมีการจัดทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth interview) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตที่มีความก้าวหน้าไปมาก บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในเรื่องของการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะมีการ in – depth interview เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

2

3

4

5

6

|  214 views

Leave a Comment

*

scroll to top