วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

พฤษภาคม 18, 2018 3:11 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๒ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

เรื่องด่วนที่ ๑  ให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)       

ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์

เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา   

–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจำนวน ๑๘ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

เรื่องด่วนที่ ๓  พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

ผลการพิจารณา   

–  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

เรื่องด่วนที่ ๔  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา   

–  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่เหลือที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

|  700 views

Leave a Comment

*

scroll to top