วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน

พฤษภาคม 18, 2018 4:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๘ (๒) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปีแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาดำเนินการสรรหาให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ ดังนี้

๑. พิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งจากศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒. พิจารณาทบทวนประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ (๒) มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒ ฉบับ อันประกอบด้วย
     ๑) ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง กำหนดลักษณะการมีประสบการณ์และกิจการอันเป็นสาธารณะของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐
     ๒) ระเบียบคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๘ (๒) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ในเวลาราชการ) โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น ๑ อาคารสุขประพฤติ เลขที่ ๔๙๙ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๘๔, ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๘, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖ – ๗ โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๕ หรือที่ http://www.senate.go.th

DSC_7288 DSC_7292 DSC_7304

|  308 views

Leave a Comment

*

scroll to top