วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา สายอาชีพ

กมธ. การสังคมฯ ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา สายอาชีพ

พฤษภาคม 22, 2018 3:23 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา สายอาชีพ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน และมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมของในการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญาตรี มีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสร้างสรรค์ทักษะทางปัญญาเพื่อนำไปพัฒนางานอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีก้าวไกลและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรัชญา “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำความรู้ สู้งานหนัก” ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เด็กทุกคนยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด

1059 1060 1061 1063

|  139 views

Leave a Comment

*

scroll to top