วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

พฤษภาคม 22, 2018 6:53 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในสัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

จากนั้น จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และกระทู้ถามเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ โดยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี และจะมีการขอให้ สนช. พิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๕ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๙๑ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙๒ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙๓ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙๖ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๙๗ วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

นอกจากนี้ จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จำนวน ๓ ฉบับ ออกไปอีก ๓๐ วัน ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ….

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

นอกจากนี้ จะพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ เรื่อง “การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ” ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน และเรื่อง “การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร” ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า วิป สนช. ยังมีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๓ ฉบับ คือ ๑. ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. มีจำนวน ๒๒ มาตรา ๒. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายท้ายร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และมีความจำเป็นในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง จำนวน ๕๕ ฉบับ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน ๑๕ ฉบับ สำนักงานอาหารและยา (อย.) จำนวน ๓๐ ฉบับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๘ ฉบับ และสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน ๒ ฉบับ และ ๓. ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจำนวน ๑๐ มาตรา

1526989380550

1526989383985

1526989382361

|  445 views

Leave a Comment

*

scroll to top