วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเซียล”

กมธ.วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเซียล”

พฤษภาคม 23, 2018 6:43 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเซียล” โดยมี พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวรายงาน
คณะกรรมาธิการได้ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นสถาบันหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิต สังคมขนบธรรมเนียมและประเพณี ตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็นผลให้สังคมไทยมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทย ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนทั้งประเทศ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันปรากฏว่ามีการกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นจำนวนมาก มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์โดยขาดความเข้าใจกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสุ่มเสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้โดยเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติ ได้เข้าชมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในชาติ รักและหวงแหนแผ่นดินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา (หยุดวันนักขัตฤกษ์) ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ

1527075421172

1527075419429

1527075417655

1527074922428

|  190 views

Leave a Comment

*

scroll to top