วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของโครงการ มายฮิป คอนโด ๒ จ.เชียงใหม่

คณะอนุ กมธ. รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนการอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของโครงการ มายฮิป คอนโด ๒ จ.เชียงใหม่

พฤษภาคม 24, 2018 9:37 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม อนุร้องทุกข์ 230561

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารของโครงการ มายฮิป คอนโด ๒ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้มีหนังสือชี้แจงจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ถึง กรณีดังกล่าว โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงแนวทางการออกใบอนุญาตกรณีการก่อสร้าง อาคารชุดว่า ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด หรือหาก ก่อสร้างเสร็จแล้ว และต้องการแก้ไขแบบแปลนใด ๆ ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเช่นเดียวกัน ขณะที่ ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่าการพิจารณาจดทะเบียนอาคารชุด จะด าเนินการตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบอนุญาตยืนยันให้แก่อาคารที่ต้องการจดทะเบียน ว่าได้รับ อนุญาตให้ก่อสร้างได้ตามกฎหมาย รวมถึงมีใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารถูกต้องหรือไม่  นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณากรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนางาม และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตาบลนางาม อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกี่ยวกับการดาเนินโครงการขุดลอกร่องน้า การอนุญาตให้มีการดูดทราย และการจัดซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้ในราชการของท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตาบลนางาม ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมายังคณะอนุกรรมาธิการฯ

สรุปผลการประชุม อนุร้องทุกข์2

3

ทั้งเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้า ที่ได้ดาเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ถูกต้องในทุกกระบวนการ ส่วนกรณีการดูดทรายในแม่น้าชี ที่ผู้ประกอบการยื่นขอต่อใบอนุญาตดูดทรายนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจาจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการดูดทรายใน แม่น้าชี เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ อาจส่งผลกระทบต่อราษฎรให้เกิดความเดือดร้อน เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ สาหรับประเด็นการจัดซื้อวิทยุสื่อสารมาใช้ในราชการของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลนางามชี้แจงว่า หลังจากที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่า วิทยุสื่อสารที่สั่งซื้อมาจานวน ๑๐ เครื่อง มีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามรายการ ได้ดาเนินการให้ผู้ขายเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อให้ตรงตามที่ระบุ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการพิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นว่า ยังต้องพิจารณารายละเอียดในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป

สรุปผลการประชุม อนุร้องทุกข์ 24

5

|  109 views

Leave a Comment

*

scroll to top