วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

ประธาน สนช. รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ….

พฤษภาคม 24, 2018 12:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ๓ สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดยนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้เสนอความคิดเห็นจากการสัมมนาและรายงานสรุปผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งพบว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังขาดความชัดเจนและมีปัญหาในการตีความการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้เป็นกฎหมาย อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระโดยตรงให้กับผู้เสียภาษีทั้งประชาชนทั่วไป ตลอดจนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการบั่นทอนอำนาจซื้อก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อการลุงทุนในอนาคต
     ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย กล่าวว่า จะส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่ากฎหมายทุกฉบับของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศเป็นสำคัญ และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและความเห็นที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เสนอมา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ เพื่อให้เป็นกฎหมายที่ดีต่อไป

DSC_2068 DSC_2082 DSC_2073 DSC_2023

|  667 views

Leave a Comment

*

scroll to top