วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » หน้าหลัก » กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

กมธ.การศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาแนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

พฤษภาคม 24, 2018 5:03 pm by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรีเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา

     ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้เข้าเยี่ยมคารวะองคมนตรีเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมาธิการและคณะทำงานฯ ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้ โดยองคมนตรได้ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมาธิการว่า ศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาหรือดำเนินงานมี ๓ ประการ คือ
๑) ศาสตร์ของปราชญ์ชาวบ้านที่มีการสั่งสมองค์ความรู้ต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน และในการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงได้นำมาใช้ในการดำเนินงานให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่และสังคมไทย ๒) ศาสตร์สากล เป็นองค์ความรู้ที่คนไทยได้รับการถ่ายทอดจากต่างประเทศแล้วนำมาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการพัฒนา และ ๓) ศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงค้นคว้า เรียนรู้และทดลองให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยการนำองค์ความรู้มาผสมผสานกับศาสตร์ชาวบ้านและศาสตร์สากลเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ เป้าประสงค์หลักของการจัดทำหลักสูตรฯ จำเป็นต้องพัฒนาพลเมืองไทยให้เป็น “คนดีและมีงานทำ” เพื่อยกระดับและพัฒนาผู้เรียนและครูให้มีคุณภาพ อันเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเข้มแข็งและสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลอย่างกว้างขวาง เบื้องต้นคณะกรรมาธิการจึงมีมติจะเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับนักวิชาการและกลุ่มเกษตรกรของพื้นที่ในการน้อมนำศาสตร์พระราไปสู่การปฏิบัติ และจะเดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเสาธง และศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ จังหวัดสงขลา

การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

                    รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การอาชีวศึกษา
กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ได้เดินทางไปศึกษา

ดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการออกแบบหลักสูตร การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา การวัดและการประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การต่อยอดการศึกษาและการประกอบอาชีพของผู้เรียน รวมถึงการเยี่ยมชมกระบวนการจัดการศึกษาและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยโรงเรียนจิตรลดาซึ่งอยู่ในการดูแลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นต้นมา ทรงยึดพระบรมราโชบายในการบริหารโรงเรียนตามรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของโรงเรียนจะเน้นกิจกรรมและสอดแทรกความมีระเบียบวินัย ความรัก ความสามัคคี โดยการดำรงไว้ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน คือ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม” และเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ตรงในสายวิชาชีพธุรกิจและวิชาช่างกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนเครื่องมือและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาที่ ๓ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อและการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้นด้วย

S__3325960 4B727AF7-1152-4307-8A7B-61FFB72336EE 33FD1056-EDD8-49FD-BA53-B7FF579FAFB5 2572EB4B-C074-42AC-928A-09A2F933ED57 69629B08-5005-4A91-963A-B5881A5F148A D3AEACF0-3B91-42ED-B01D-48D96C1A8B24 S__3325959

|  152 views

Leave a Comment

*

scroll to top