วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภา

พฤษภาคม 25, 2018 4:58 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพ ๑๑ สภา ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร
สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชี นำโดย
นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกสภาทนายความ เพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การอุดมศึกษา พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
ซึ่งสมาพันธ์สภาวิชาชีพฯ ได้เคยยื่นหนังสือเสนอความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีแล้ว แต่ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามที่เสนอ ดังนั้น จึงมีความกังวลต่อการบริหารการศึกษา
ในชั้นอุดมศึกษาตามร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับ ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของบุคลากร และองค์กรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิชาชีพและภาคประชาชนโดยเฉพาะร่าง พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. …. ที่ห้ามมิให้สภาวิชาชีพก้าวก่ายการจัดหลักสูตรการเรียนในการรับรองและแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่ก้าวล่วง พ.ร.บ. ของสภาวิชาชีพต่าง ๆ อันมีผลกระทบต่อมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตสาขานั้น ๆ ไม่มีการตรวจสอบและรับรองจากสภาวิชาชีพให้มีคุณภาพ และอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยกับประชาชน จึงขอยื่นข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการศึกษาในส่วนของการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับ ยังไม่ส่งมาที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้
หาก พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. จะพยายามผลักดันให้มีตัวแทนจากสมาพันธ์สภาวิชาชีพเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมาธิการด้วย เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

DSC_8134 DSC_8138 DSC_8147 DSC_8152

|  428 views

Leave a Comment

*

scroll to top