วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑

พฤษภาคม 25, 2018 5:08 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ)เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ. ….

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

     ๒)  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

     ๓)  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

     ๔)  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

     –    ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๓ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะต้องมีการลงมติ  ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๕ ครั้ง คือ 

          ครั้งที่ ๙๑ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๙๒ วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๙๓ วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๙๖ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๙๗ วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

 (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๕ ครั้งดังกล่าว

     ระเบียบวาระที่ ๗.๑  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา และ
ผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. ….  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา
พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕  ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ระเบียบวาระที่ ๗.๒  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ระเบียบวาระที่ ๗.๓  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ….
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๕.  ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ

     –    กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ นายกิตติศักดิ์
รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ในวันนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม (นายสมชาย  หาญหิรัญ) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา

|  387 views

Leave a Comment

*

scroll to top