วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑

พฤษภาคม 25, 2018 5:20 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๓ นาฬิกา

๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

      –   ให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)      

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐

๒.   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

      ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

      ๒)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ

      –   ที่ประชุมมีมติตั้ง นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงานแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๐ ตามที่ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรมและการแรงงาน เสนอ

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา

|  605 views

Leave a Comment

*

scroll to top