วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น

สนช. เปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดขอนแก่น

พฤษภาคม 26, 2018 12:30 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ” ในโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ครั้งที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ ๔-๖ และมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๒ ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน ๘ จังหวัด ๔๑ โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๘ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปลูกฝังค่านิยมแนวคิดการปกครองและการดำรงชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยมี นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ กล่าวรายงาน และนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธี

1527312025020

1527312026568 1527312029569 1527312031584

|  217 views

Leave a Comment

*

scroll to top