วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

มิถุนายน 6, 2018 10:26 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

timeline_20180604_162016

เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของส่วนราชการ    ต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของลูกจ้างแต่ละประเภท รวมทั้งข้อมูลสถิติการจ้างงาน รูปแบบหรือลักษณะการจ้างงาน การจัดสวัสดิการและการดำเนินการที่สอดคล้องกับพิธีสารปี ค.ศ. ๒๐๑๔ ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐ ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา
สถิติการจ้างงานบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า อัตราการจ้างงานประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างประจำมีอัตราการจ้างงานที่ลดลง สำหรับอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น คือ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ สำหรับอัตราการจ้างงานประเภทข้าราชการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากได้รับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ใน ๒ ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เพื่อบรรจุนักเรียนทุนผู้ให้สัญญาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และส่วนที่สอง เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการที่มีความขาดแคลน เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ อนุมัติอัตราข้าราชการตำแหน่งพยาบาล จำนวน ๙,๗๙๒ อัตรา โดยให้หลีกเลี่ยงการใช้เงินนอกงบประมาณจ้างเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เรียกร้องเป็นข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานระงับการจ้างทุกประเภท โดยออกระเบียบกระทรวงการสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ กำหนดกรอบอัตราและค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจากเงินบำรุงต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความเห็นชอบกรอบการจ้างไปยังกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยกรอบอัตรากำลังที่ควรมี จำนวน ๓๙๘,๓๗๐ อัตรา อัตราผู้ปฏิบัติงานจริง จำนวน ๓๖๖,๖๑๕ อัตรา อัตราขาดแคลน จำนวน ๓๑,๗๕๕ อัตรา และขออัตราเพิ่มปี ๒๕๖๑ จำนวน ๗,๙๓๙ อัตรา ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานให้ชะลอการจัดทำคำสั่งที่กระทบต่อโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง โดยมี
การซักซ้อมการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขหรือลูกจ้างชั่วคราวเฉพาะนักเรียนทุนภายใต้กรอบอัตรา จำนวน ๔,๔๑๔ อัตรา

timeline_20180604_162025 timeline_20180604_162055 timeline_20180604_162133

 

|  182 views

Leave a Comment

*

scroll to top