วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปรายงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปรายงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มิถุนายน 8, 2018 3:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ดำเนินการประชุม โดยมี ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการเลือกตำแหน่งต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้

๑. ที่ประชุมมีมติให้เลือกตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
๑.๓ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง
๑.๔ พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
๑.๕ นายประสงค์ พูนธเนศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่
๑.๖ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่ห้า
๑.๗ พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หก
๑.๘ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เจ็ด
๑.๙ นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่แปด
๑.๑๐ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่เก้า
๑.๑๑ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สิบ
๑.๑๒ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สิบเอ็ด
๑.๑๓ นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สิบสอง
๑.๑๔ นายภูมิรักษ์ ชมแสง เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๑๕ นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๑๖ พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๑๗ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๑๘ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๑๙ นางเสาวณี สุวรรณชีพ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๐ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๑ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๒ พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๓ คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๔ นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๕ พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๖ พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๑.๒๗ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ

จากนั้น นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้

๑. กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐ คน โดยมีกำหนดเวลาแปรญัตติ ๑๕ วันนับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติกำหนดเวลาแปรญัตติและกำหนดเวลาปฏิบัติงานภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒. การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายประเสริฐ สีเลิศ นิติกรชานาญการพิเศษ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒ สำนักกรรมาธิการ ๑ เป็นผู้ช่วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๖ วรรคสาม
๓. พิจารณากำหนดวัน เวลาประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ที่ประชุมได้มีมติให้นัดประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยจะประชุมวันจันทร์ – วันศุกร์ โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน – วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยในวันจันทร์จะเริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกาและ ในวันอังคาร – วันศุกร์ จะเริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา สำหรับในวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ จะเริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา – ๑๗.๐๐ นาฬิกา เพื่อรับฟังภาพรวมเศรษฐกิจและงบประมาณของประเทศ รวมทั้งพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับ

ab1 ab2

|  347 views

Leave a Comment

*

scroll to top