วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » หน้าหลัก » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.

มิถุนายน 8, 2018 3:16 pm by: Category: หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ได้มีการประชุมเกี่ยวกับด้านพาณิชย์ ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน สรุปได้ ดังนี้

๑) ด้านพาณิชย์
การพิจารณาศึกษากรณีที่มาเลเซียลดภาษี GST (Goods& service Tax) เหลือ ๐ เปอร์เซ็นต์ ที่ประชุม
คณะอนุกรรมาธิการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีที่รัฐบาลมาเลเซีย จะจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Service Tax : GST) ทั่วประเทศ จากเดิมร้อยละ ๖ เหลือร้อยละ ๐ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสินค้าและบริการที่ได้รับการยกเว้นอยู่แล้ว การเก็บภาษี GST ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการของมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนมาเลเซีย
รวมทั้งทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ของมาเลเซียรับภาระต้นทุนการผลิตสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย การยกเลิกการจัดเก็บภาษี GST ในครั้งนี้คาดว่าจะทำให้ระดับราคาสินค้าทั่วไปในมาเลเซียลดตำลง ประชาชนมาเลเซียจะมีกำลังซื้อ มากขึ้นจากค่าครองชีพที่ลดลง ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการบริโภคโดยรวม รวมทั้งการบริโภคสินค้าบริการที่จะนาเข้ามาจากต่างประเทศ

๒) ด้านแรงงาน
พิจารณากรณีให้ลูกจ้างส่วนราชการเข้าระบบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม กรณีการดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ รวมถึงกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังไว้เป็นการเฉพาะ โดยให้ส่วนราชการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างได้ตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออก หรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้างให้ยุบเลิกตาแหน่งพนักงานหรือลูกจ้างนั้น
๓) ด้านสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
พิจารณาแนวทางการลดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสาหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเชิญผู้แทนจาก บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นตัวแทนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
ณ ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันมีการลงทุนในประเทศเวียดนามจานวน ๒๒ บริษัท มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการจ้างแรงงานจานวนมาก รวมถึงมีการบริหารจัดการแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจ การเมือง และแรงงาน ในประเทศเวียดนาม การจ้างงานและสวัสดิการ เปรียบเทียบระหว่างเวียดนามและไทย โครงสร้างการจ่ายค่าแรงในประเทศเวียดนาม รายงานผลการสำรวจค่าจ้างในตลาดแรงงานประเทศเวียดนาม พร้อมทั้งข้อเสนอแนะสาหรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพา
แรงงานต่างด้าว ได้แก่ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทบทวนโครงสร้างค่าแรง และการพิจารณาเงินเดือนของแรงงานสายอาชีพกับสายปริญญา เป็นต้น

|  106 views

Leave a Comment

*

scroll to top