วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดกำแพงเพชร

มิถุนายน 11, 2018 5:18 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร (เขต ๓) ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบปะประชาชนตามดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ที่มุ่งสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล รวมถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการตรากฎหมาย เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มุ่งพัฒนาประเทศและส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ซึ่งมีการสนับสนุนเงินทุนให้ทุกหมู่บ้านๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีหลักคิดสำคัญคือการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง กล่าวคือ “เสนอมาจากประชาชน ทำโดยประชาชน และเพื่อประชาชน”

จากนั้น คณะฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล และสอบถามปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีที่ ๔ “สร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mind Set) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา” และ “รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” พร้อมทั้งเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาของว่าที่ร้อยตรี ศรีไพร รอดนวล เกษตรกรชาวตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

1528711836025 1528711837520 1528711838795 1528711841240

 

|  221 views

Leave a Comment

*

scroll to top