วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 9:55 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

     ๔)  รับทราบการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์  ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่มการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไปจนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

     ๒)  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

     –    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจำนวน ๕๐ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

ปิดประชุม เวลา ๑๘.๑๐ นาฬิา

|  314 views

Leave a Comment

*

scroll to top