วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 10:01 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     –  รับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. มาตรา ๓๕ (๔) และ (๕) และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

๒.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ

      –  กระทู้ถาม เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ  และการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ – ส่ง พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ 
ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๓.   ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

      –   ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว    

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ

      –   ที่ประชุมมีมติตั้ง นายกิตติ  วะสีนนท์ ผู้แทนคณะกรรมาธิการการต่างประเทศเป็นกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๐
ตามที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๕.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ

      –   รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๘ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๕ นาฬิกา

|  349 views

Leave a Comment

*

scroll to top