วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 10:13 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

timeline_20180611_145014

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายธำรง ทัศนาญชลี รองประธานคณะกรรมาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์การดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิในปัจจุบันที่สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. …. ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์การดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิในปัจจุบัน รวมทั้งความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. …. สรุปได้ว่า ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ช. (๕) ได้กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสมนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. …. โดยผ่านกระบวนการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นร่างฉบับที่ ๙ ที่มีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อรองรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อนำไปสู่การดูแลสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง สำหรับการดำเนินงานระบบการแพทย์ปฐมภูมิในปัจจุบันได้มีการดำเนินงานในรูปแบบคลินิกหมอครอบครัวในแต่ละพื้นที่ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยกระทรวงสาธารณสุขมีแผนในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและ
การพัฒนาทีมสหสาขาวิชาชีพให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

timeline_20180611_144948 timeline_20180611_144953 timeline_20180611_144957

|  110 views

Leave a Comment

*

scroll to top