วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ในฐานะผู้แทน สนช. รับหนังสือจากนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย เพื่อให้พิจารณายกเลิก พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มิถุนายน 14, 2018 3:09 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ นายยงยศ แก้วเขียว นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ยื่นหนังสือต่อ นายพงศ์กิตติ์
อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ ผ่านไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณายกเลิกพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔ มาตรา ๑๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ เตวีสติ เพราะกฎหมายมาตราดังกล่าวจะทำให้ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมดไป ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบ้านเมืองและประชาชน ได้แก่
๑. ทำให้ประชาชนเกิดความแตกแยกแบ่งเป็นฝักฝ่าย เพราะว่าจะมีการยึดประโยชน์ของพรรคพวกหรือ
กลุ่มการเมือง กลุ่มฐานเสียงของนักการเมืองเท่านั้น
๒. ทำให้ขาดตัวแทนที่จะประสานระหว่างภาครัฐและประชาชน และขาดการตรวจสอบถ่วงดุลหรือตรวจสอบ
จากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และ
๓. ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในต่อไป

จากนั้น ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนให้มีการศึกษาโครงการขุดคลองไทย สร้างเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ เนื่องจากคลองไทยจะเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญในยามปกติและในยามสงคราม ขยายโอกาสทำให้เรือประมงไทยทั้งจากฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันสามารถไปมาทั้งสองฝั่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้ประเทศไทยมีอำนาจต่อรองถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง ทางทหารระหว่างประเทศอำนาจของโลก
อีกทั้งคลองไทยจะช่วยลดพื้นที่ยากจนเนื่องจากแนวคลองไทยจะตัดผ่านบริเวณทุรกันดารของภาคใต้ ทำให้พื้นที่หลายจังหวัดได้รับประโยชน์จากความอุดมสมบูรณ์ทางทะเล

DSC_4297 DSC_4310 DSC_4312 DSC_4317

|  1,016 views

Leave a Comment

*

scroll to top