วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รายงานความคืบหน้าการประชุม กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานความคืบหน้าการประชุม กมธ. วิฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มิถุนายน 14, 2018 3:30 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยได้มีมติเลือก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และได้กำหนดประชุมในวันจันทร์และวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา และวันพุธ-วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ นาฬิกา เบื้องต้นได้มีการพิจารณางบประมาณในส่วนของกระทรวงการคลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังพิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เป็นลำดับต่อไป ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยที่เป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณฯ มากที่สุดนั้น
จะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ นั้นจะให้ความสำคัญกับการนำกรอบทิศทางของร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายความมั่นคงมาเป็นกรอบในการพิจารณา รวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของประชาชน โปร่งใสและตรวจสอบได้ และที่สำคัญกำหนดให้นำผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒ มาแสดงต่อคณะกรรมาธิการด้วย ทั้งนี้ จะมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๒ คณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดงบประมาณแต่ละส่วน ได้แก่
๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเกี่ยวกับงบดำเนินงาน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนา
การประชาสัมพันธ์ และ
๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเกี่ยวกับงบลงทุน อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน และการก่อสร้าง
คาดว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จสามารถนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ประมาณวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

DSC_4343 DSC_4356 DSC_4360 DSC_4362

|  180 views

Leave a Comment

*

scroll to top