วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ. นราธิวาส (ฉบับที่ ๑)

กมธ. ศึกษาและกีฬา สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ. นราธิวาส (ฉบับที่ ๑)

มิถุนายน 14, 2018 3:59 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

qq1

คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. นำโดย ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ รศ.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล กรรมาธิการ พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร กรรมาธิการ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมาธิการ พลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กรรมาธิการ และพลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย กรรมาธิการ
พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” (ครั้งที่ ๒)
ในวันอังคารที่ ๑๒ – วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดสงขลา

35345539_1736273136448434_8418806443339153408_n

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ณ ห้องประชุมพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้ประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติ
ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา และนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวต้อนรับ รวมทั้งมีนักวิชาการและเกษตรกรที่มีประสบการณ์ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น อาทิ นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสมโชค  สำราญ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียง นายจันทร์ ชาญแท้ เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสาน และนายอนิรุธ
ศรีสุรินทร์ เกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด

35225377_1736273193115095_7385077449496723456_n

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวว่า “…คณะกรรมาธิการและคณะทำงานได้ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานองค์ความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน และสามารถเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาได้ โดยพระองค์พระราชทานโครงการมากกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ อันเป็นแนวทางในการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยคนไทยจำเป็นต้องเข้าใจคุณค่าของการดำเนินการ
ดังกล่าวอย่างถ่องแท้และผสมผสานแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระองค์ลงไปในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ในโรงเรียนเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษาด้วย โดยกรอบแนวทางการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และเป็นการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบตลอดชีวิต ทั้งนี้ การนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการศึกษาจำเป็นต้องเน้นองค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริต่างๆ อาทิ การจัดการน้ำ การจัดการดิน นวัตกรรมและพลังงาน และป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องมีความรู้ด้านเทคนิคกระบวนการพัฒนาตามวิธีการทรงงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ด้านเป้าหมายของการเรียนรู้และการทำงานตามศาสตร์พระราชา ๓ ประการ คือ ๑) ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกัน ๒) ศาสตร์แห่งการประพฤติ การครองตน และ ๓) ศาสตร์แห่งการพัฒนา

35344192_1736273216448426_3705695261842997248_n

ต่อมา เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการและคณะทำงานฯ ได้เดินทางศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯ
จะเป็นศูนย์รวมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร สังคม และการส่งเสริมการศึกษามารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ความรู้ และช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประชาชนในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง โดยมีเป้าหมายสำคัญด้านการวิจัยเพื่อปรับปรุงดินพรุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด และมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวแบบครบวงจรในเรื่องยางพาราและปาล์มน้ำมัน อันเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้ด้วย โดยกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ที่สำคัญ คือ การศึกษาพัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด ศึกษาปัญหาระบบการปลูกพืช การปลูกพืชร่วมกับยางพารา การศึกษาการเกษตรยั่งยืนตามแนวทฤษฎีใหม่ และการฝึกอบรมและส่งเสริมงานศิลปาชีพพิเศษ และอื่น ๆ ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จะดำเนินการศึกษาวิจัยและทดลองเพื่อแก้ปัญหาดิน พัฒนาพื้นที่ และหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมได้ผลดีในการประกอบอาชีพแล้ว ศูนย์วิจัยยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม ดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้กับหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน เพื่อให้นำไปใช้พัฒนาพื้นที่ที่มีปัญหาขยายผลออกไปตาม
เป้าหมายพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาส
ที่เคยถูกทอดทิ้งให้เปล่าประโยชน์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น การปลูกข้าว ปลูกผัก และปลูกพืชไร่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

35264927_1736273273115087_8425853556958953472_n 35297246_1736273373115077_4618147165364027392_n

|  80 views

Leave a Comment

*

scroll to top