วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การกฎหมายฯ สนช. ครั้งที่ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

มิถุนายน 14, 2018 4:30 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจาณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจaa1 aa2 aa3 aa4 aa5
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาการจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

|  214 views

Leave a Comment

*

scroll to top