วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด

กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน สนช. พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด

มิถุนายน 14, 2018 4:39 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารฐสภา
พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยเชิญผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม นางสาวนภัสภรณ์ มากจริง นิติกรชำนาญการ และนางสาวศุภรดา สุปัญจนันท์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กรมบัญชีกลาง ได้ชี้แจงรายละเอียดของผู้รับบำนาญอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จดำรงชีพเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมคำนวณยอดเงินรวมทั้งหมดที่เป็นส่วนเกินต่อคณะกรรมาธิการฯ กรณีที่กระทรวงการคลังต้องจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญ โดยแบ่งเป็นระดับช่วงอายุของผู้รับบำนาญ และไม่รวมกับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ซึ่งมีทั้งหมด ๔ กลุ่ม ดังนี้ อายุ ๖๕ – ๗๐ ปี, ๗๑ – ๗๕ ปี, ๗๖ – ๘๐ ปี และ ๘๑ – ๙๓ ปี

ทั้งนี้ กรรมาธิการฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงกรณีดังกล่าว อาทิ คุณพรทิพย์ จาละ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า การจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพในส่วนที่เกินจาก ๔๐๐,๐๐๐ บาท ควรดูวัตถุประสงค์ที่แท้จริง คือ การจ่ายเงินส่วนเกินเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้รับบำนาญที่มีรายได้น้อย และเดือดร้อนจากจานวนเงินที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น กรมบัญชีกลาง ควรพิจารณาในประเด็นนี้อย่างรอบคอบ
ด้านประธานคณะกรรมาธิการฯ แสดงความเห็นว่า กลุ่มผู้รับบำนาญที่ต้องการให้จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพในส่วนที่เกินจาก ๔๐๐,๐๐๐ แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีทายาท และกลุ่มที่ไม่มีทายาท โดยพิจารณาจากความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งแนวความคิดที่ต้องการนำเงินส่วนเกินมาใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ และต้องการให้เป็นบำเหน็จตกทอดไปถึงทายาทเมื่อเสียชีวิตแล้ว
สำหรับข้อเสนอที่สมาคมนายทหารนอกประจำการต้องการ คือ ให้รัฐบาลจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ครบสิทธิ โดยพิจารณาจ่ายบำเหน็จดำรงชีพครั้งที่ ๓ ให้แก่ผู้รับบานาญที่มีอายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายใน ๒ ครั้งที่ผ่านมา (ไม่เกิน ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ) ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายละเอียดที่กรมบัญชีกลางชี้แจงยังไม่ครอบคลุมครบถ้วน จึงขอให้ส่งข้อมูลที่เป็นประเด็นซักถาม และเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของเงินบำเหน็จตกทอดต่อคณะกรรมาธิการอีกครั้ง

cc1 cc2 cc3 cc4

|  295 views

Leave a Comment

*

scroll to top