วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งหารือถึงแนวทางผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งหารือถึงแนวทางผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

มิถุนายน 14, 2018 4:51 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ปิดความเห็น บน กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. เร่งหารือถึงแนวทางผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ และกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม A+ / A-

aaa1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ มีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ

  • การพิจารณาเร่งผลักดันกระบวนการปฏิรูปลูกเสือ

นายตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้รายงานว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจการลูกเสือ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาศึกษาปัญหาแนวทางแก้ไขและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรและกิจการลูกเสือไทย รวมทั้งเสนอแนวทางการบูรณาการกิจการลูกเสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติ รวมทั้งได้พิจารณาศึกษาถึงแนวทางการปรับปรุงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษาของ กมธ. เรื่อง “ข้อเสนอ เชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีแล้ว พร้อมกันนี้ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของสภาลูกเสือไทย คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดและคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริหารงบประมาณของกิจการลูกเสือให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           

ดังนั้น กมธ.จึงเห็นควรผลักดันการดำเนินงานด้านกิจการลูกเสือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะเป็น
การดำเนินการต่อยอดภารกิจสำคัญและสานต่อปณิธานการดำเนินงานของนายสุธรรม  พันธุศักดิ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ กมธ. ในฐานะประธานคณะทำงานกิจการลูกเสือ ให้สำเร็จตามความมุ่งหมาย ดังนั้น กมธ. จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปลูกเสือ และร่างพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรดาลูกเสือ
ทั้งปวง และบุคลากรทางการลูกเสือ

จากนั้น กมธ.จะสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รับมาทั้งหมดเพื่อจัดทำเป็นข้อมูลประกอบการจัดสัมมนาในครั้งที่ ๒ โดยจะเรียนเชิญ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษและรับทราบถึงผลสรุปการดำเนินการของ กมธ. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันผลักดันให้การดำเนินกิจการลูกเสือได้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ ที่ประชุม กมธ. ได้มีมติมอบหมายให้ นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ เลขานุการคณะกรรมาธิการ รับผิดชอบดูแลการดำเนินโครงการสัมมนา
ดังกล่าวโดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑  และเสนอผลการดำเนินการต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป

  • ความคืบหน้าการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตามที่คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการ เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้มีโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีภารกิจ ดังนี้

          ครั้งที่ ๑ ศึกษาดูงานในภาคเหนือ ช่วงระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิชาการและปราชญ์ชาวบ้านที่ได้มีการนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม

       ครั้งที่ ๒ ศึกษาดูงานในภาคใต้ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันทร์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รวมทั้งได้พบปะปราชญ์ชาวบ้านและได้พบสิ่งที่ปราชญ์ชาวบ้านได้ปฏิบัติจริง แล้วประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถเผยแพร่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ ในการดินทางไปศึกษาดูงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ การเดินทางศึกษาดูงานครั้งต่อไป ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ กมธ.จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

         เมื่อ กมธ. และคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ได้ดำเนินการตามภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเป็นร่างรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และจัดเวทีเสวนาโดยเชิญผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปราชญ์ชาวบ้านที่ได้นำแนวทางพระราชดำริไปปฏิบัติและปรับใช้กับการดำรงชีวิตจริงแล้วประสบผลสำเร็จมาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่ง กมธ. จะได้นำมาปรับปรุงข้อเสนอตามรายงานให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนที่จะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป        

 

aaa2 aaa3 aaa4

|  183 views
scroll to top