วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๖

มิถุนายน 14, 2018 5:15 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม: ในมิติทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชิญนายพลีธรรม ตริยะเกษม กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็น โดยบุคคลดังกล่าว มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วม คือ ประชาชนไม่มีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองโดยสมบูรณ์ ในส่วนของภาคประชาชนมีส่วนร่วมในระดับชุมชนหรือท้องถิ่นมากขึ้น แต่ยังไม่มีความ
เข้มแข็งพอที่จะรวมตัวกันเพื่อยกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในระดับชาติ และที่ผ่านมาการมีส่วนร่วมผ่านรูปแบบการชุมนุมประท้วงเพื่อแก้ปัญหาหรือเรียกร้องทางการเมืองเมืองแต่การประท้วงดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาต่อไป

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการพิจารณาศึกษาองค์กรภาคประชาสังคม โดยอยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นถึงกรอบและแนวทางการพิจารณาศึกษา
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ โดยพิจารณาเอกสารเพิ่มเติมของสานักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีประเด็น ที่ควรพิจารณาศึกษา ๙ ประเด็น ดังนี้

๓.๑ เป้าหมายความสำคัญของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีอะไรบ้าง
๓.๒ แผนการปฏิรูปประเทศมีความสอดคล้องหรือไม่สนับสนุนกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. อย่างไรหรือไม่
๓.๓ เนื่องจากแผนการปฏิรูปประเทศ มีเงื่อนไขให้ต้องดำเนินการในมาตรการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ โดยเฉพาะการกำหนด ให้มีการออกกฎหมายใหม่ ๑๖ ฉบับ สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างไร
๓.๔ แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นไปตามระบบคุณธรรม
(Merit system) เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น “คนดี คนเก่ง กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง”

๓.๕ แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างไร

๓.๖ แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดให้จานวนคดีที่ ป.ป.ช. ต้องไต่สวนลดลงร้อยละ ๑๐ในแต่ละปี
๓.๗ แผนการปฏิรูปประเทศ กำหนดให้มีคณะกรรมการประสาน (Clearing House) ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อร่วมกันทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและติดตามประเมินผลเพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้
รูปแบบการบูรณาการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๓.๘ แผนการปฏิรูปประเทศกำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการอนุวัติให้มีการดำเนินการตามอนุสัญญา UNCAC
๓.๙ แผนการปฏิรูปประเทศ กำหนดให้มีการเตรียมเข้าเป็นสมาชิก OECD รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการป้องกันการทุจริต เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและสามารถเป็นสมาชิกขององค์การ OECD ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้เสร็จสมบูรณ์ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการจะได้นามาประกอบการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
aa1 aa2 aa3 aa4

|  222 views

Leave a Comment

*

scroll to top