วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑

มิถุนายน 18, 2018 10:22 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสำเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

     ๒)  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     เรื่องด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     เนื่องจากเรื่องด่วนที่ ๑ – ๓ เป็นเรื่องเดียวกัน  ที่ประชุมจึงมีมติให้พิจารณาไปพร้อมกัน

     ผลการพิจารณา   

     ๑)  ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๘ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๒)  ที่ประชุมลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ….และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. ….  และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน
๙๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๔.  ที่ประชุมมีมติขอให้ยกเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ….  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระของวันพรุ่งนี้ คือ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อนในวันนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒)

         ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๕.  เรื่องด่วนที่ ๔  ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๖.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒  ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้การวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๓)  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่ง
ที่ว่าง

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติตั้งนางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๒๐ นาฬิกา

|  659 views

Leave a Comment

*

scroll to top