วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑

มิถุนายน 18, 2018 10:32 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ

      –  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน นายวัลลภ
ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี  มากบุญ) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๒    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

      –   ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๒๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๐      

      ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติก่อนที่สภาจะให้
ความเห็นชอบ  จำนวน ๓๘ คน โดยมีกำหนดเวลาการพิจารณาศึกษาภายใน ๒๒ วัน นับแต่วันที่
สภามีมติแต่งตั้ง

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

      –  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเสนอ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

|  481 views

Leave a Comment

*

scroll to top