วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑

มิถุนายน 25, 2018 10:39 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

๑.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

     ๒)  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

         ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๓.  ที่ประชุมมีมติให้นำระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาในวันนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๔ ประกอบข้อ  ๒๘

     ระเบียบวาระที่ ๗.๑  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ….  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗  ออกไปอีก ๑๘๐ วัน

     ระเบียบวาระที่ ๗.๒  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ระเบียบวาระที่ ๗.๓  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้การวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณา ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

     –  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

      ผลการพิจารณา

      –   ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเสนอ

๕.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ

      –  รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓) 

      ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา

|  324 views

Leave a Comment

*

scroll to top