วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑

มิถุนายน 25, 2018 10:47 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.   ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม ดังนี้

      ๑)  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการกำหนดราคาน้ำมันให้สมดุลกับค่าครองชีพของประชาชน
พันตำรวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน (นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

      ๒)  กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการลดผลกระทบจากการขึ้นราคาพลังงานเชื้อเพลิง พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายศิริ  จิระพงษ์พันธ์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้                                         

      ๑)  รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)

      ผลการพิจารณา

      –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

      ๒)  รายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘)

      ผลการพิจารณา

      –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา

 

|  421 views

Leave a Comment

*

scroll to top