วันอังคาร , 23 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และพิจารณากฎหมาย ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑)

วิป สนช. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. และพิจารณากฎหมาย ประจำสัปดาห์ (วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๑)

มิถุนายน 26, 2018 4:59 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน และ
งดการประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะมีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะมีการพิจารณาขอขยายเวลาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๓ ฉบับ คือ
๑. ร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายอีก ๖๐ วัน
๒. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ขอขยายอีก ๙๐ วัน และ
๓. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายอีก ๓๐ วัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ได้มีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นหลัก โดยกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จำเลยและกำหนดให้จำเลยอาจแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมถึงกำหนดให้คำสั่งของศาลที่ว่าคดีมีมูลให้แสดงข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมผลประกอบ โดยร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวจะเข้าที่ประชุม สนช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ
๒. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินในการคำนวณภาษีอากรเป็นหลัก จึงมีการกำหนดให้ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพิ่มอีกคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยการนับลำดับบุตรให้นับลำดับบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

S__8069606 S__8069607

|  208 views

Leave a Comment

*

scroll to top