วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

มิถุนายน 29, 2018 10:23 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐-๒๕๖๑

๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

     –  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….

๒. รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

     ๑)  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๒)  ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

     ๓)  ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และ

     ๔)  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

       ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

๔. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

    ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓  ออกไปอีก ๖๐ วัน

    ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ครั้งที่ ๖  ออกไปอีก ๙๐ วัน

    ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๔)  รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี”  ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว

         อนึ่ง สำหรับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีคำสั่งให้งดการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา

|  388 views

Leave a Comment

*

scroll to top