วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา แสวงหาแนวทางสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตรและศึกษาการปรับตัวของการอุดมศึกษาไทย

กมธ. การศึกษาและการกีฬา แสวงหาแนวทางสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตรและศึกษาการปรับตัวของการอุดมศึกษาไทย

มิถุนายน 29, 2018 10:32 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ประชุมกมธ.ศึกษา28-61_๑๘๐๖๒๘_0058

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ได้มีการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาเป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

ประชุมกมธ.ศึกษา28-61_๑๘๐๖๒๘_0003

  • พิจารณาศึกษาแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

รศ.วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา  กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมอาชีวศึกษาเกษตร โดยระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย การเดินทางศึกษาดูงานดังกล่าว คณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลและปัญหาในการจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรมมากมาย อาทิ (๑) เรื่องครู ครูที่จัดการศึกษาในปัจจุบันมีคุณวุฒิไม่ตรงตามสาขาวิชาเอก ต้องใช้ครูวิชาชีพมาจัดการเรียนการสอนรายวิชาสามัญแทนอัตราครูที่ขาดแคลนและเกษียณอายุการคำนวณสัดส่วนจำนวนครูกับผู้เรียนก็ไม่มีความเหมาะสมเท่าที่ควร ครูส่วนใหญ่จะเป็นครูอัตราจ้างที่ไม่มีความมั่นคง ในอาชีพ ขาดแรงจูงใจในการทำหน้าที่ สวัสดิการต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ส่งผลให้ครูอัตราจ้างลาออกอยู่เสมอและต้องสรรหาครูมาทดแทนบ่อยครั้ง (๒) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและครุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชำรุดไม่ทันสมัยและไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาในช่วงปัจจุบัน (๓) พอพักนักศึกษา อาชีวศึกษาเกษตรเป็นการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนและครูต้องปฏิบัติงานร่วมกันตลอดเวลาหรือเรียกได้ว่าจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาที่ต้องให้ผู้เรียนได้พักในหอพักของวิทยาลัย แต่สภาพความเป็นอยู่ของหอพักไม่เอื้อต่อการเข้าพัก ชำรุดทรุดโทรมมากและไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ส่งผลต่อภาพลักษณ์และภาพพจน์ของอาชีวศึกษาเกษตรที่ผู้เรียนมีจำนวนลดลงตลอดมา นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับวิทยาลัยก็ไม่มีความผูกพันกันเท่าที่ควร ทั้งที่วิทยาลัยควรใช้กลไกของศิษย์เก่ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและยกระดับวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นเพิ่มเติม เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดที่ได้ทั้งหมดทุกพื้นที่และจะได้นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป พร้อมจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ประชุมกมธ.ศึกษา28-61_๑๘๐๖๒๘_0005

  • พิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

   ผศ.เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ “การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อบริบทและผลผลิตของอุดมศึกษา” ซึ่งมีข้อสรุปที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ Artificial Intelligence และ Internet of Things ซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและงานด้านการวิจัยและเชื่อมโยงไปถึงเรื่อง Big Data Analytics ควบคู่กับ Cybersecurity เรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากสามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีอยู่มาบริหารจัดการและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการดำเนินการในเชิงป้องกันในอนาคต ซึ่งในต่างประเทศได้ให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ประเทศไทยยังขับเคลื่อนเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากยังมีปัญหา เกี่ยวกับโครงข่ายและระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ๒) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่งจำเป็นต้องนำมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอน เช่น การบริหารจัดการห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล เป็นต้น ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนมีความใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น รัฐบาลจึงควรพิจารณามุ่งเน้นให้การสนับสนุนแก่สถาบันอุดมศึกษาหลักที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสัมพันธ์กับการเก็บข้อมูลจำนวนมากจนเป็นเรื่องของระบบ Big Data และนำไปสู่เรื่องการวิเคราะห์ในภาพรวมส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์ต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้เร่งพิจารณาและดำเนินการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

ประชุมกมธ.ศึกษา28-61_๑๘๐๖๒๘_0012

|  130 views

Leave a Comment

*

scroll to top