วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

มิถุนายน 29, 2018 10:41 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม มีเรื่องพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้

1

 – ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้

๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานหลังจำเลย และค่าธรรมเนียม)

ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จำเลย การเพิ่มอำนาจศาลในการพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลย รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับกรณีที่จำเลยหลบหนีหรือไม่มารับฟังการพิจารณาและสืบพยานโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งครอบคลุมถึงกรณีของนิติบุคคลที่ไม่มีผู้แทนมาดำเนินการด้วย

2

ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น นายสุรสิทธิ์  แสงวิโรจนพัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ในฐานะผู้แทนส่วนราชการ ผู้เสนอร่างฯ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ภายหลังการรับฟังหลักการและเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมได้อภิปรายซักถามและมีข้อสังเกตอย่างกว้างขวาง ในการนี้ มีมติเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๙ คน ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ คน ๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ จำนวน คน ๓) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน คน ๔) ผู้แทนคณะรัฐมนตรี คน มีกำหนดระยะเวลาพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้งและกำหนดแปรญัตติภายใน วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๒) ร่างพระราชแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. …. (กรณีมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)

เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลงและอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจึงเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นกฎหมายสำหรับจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรมากกว่า ๑ คน สามารถหักลดหย่อนภาษีสำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไป ที่เกิดในปีหรือหลังปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เพิ่มอีกคนละจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

ในการนี้ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้แทนส่วนราชการผู้เสนอร่าง พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เข้าชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ภายหลังการรับฟังหลักการและเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วย ๑) ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ คน ๒) ผู้แทนคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน คน ๓) ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จำนวน คน มีกำหนดระยะเวลาพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้งและกำหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

|  367 views

Leave a Comment

*

scroll to top