วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๗๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๗๘

มิถุนายน 29, 2018 10:55 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๘ วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุมสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

111

รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง คณะอนุกรรมาธิการได้รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม: ในมิติทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชิญรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ข้อมูลและความคิดเห็น โดยมีความเห็นสรุปได้ดังนี้ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมต้องเกิดจากการมีจิตสำนึกของประชาชนในทางการเมือง ความรับผิดชอบ จนกระทั่งรักษาผลประโยชน์แก่ส่วนรวม และรัฐบาลต้องโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้ หากเป็นเช่นนี้จะทำให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง หากแต่ปัจจุบันที่เกิดความวุ่นวายนั้น เพราะประชาชนขาดการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

222

อีกทั้งผู้ชี้แจงอธิบายถึงทฤษฎีพัฒนาการทางการเมืองของรัฐมี ๕ ระดับ ส่วนมาก ระดับ ๑ – ๔ ทุกรัฐส่วนมากมีระดับการพัฒนาที่ดี แต่ในระดับ ๕ เป็นเป้าหมายของทุกรัฐที่ต้องการจะไปให้ถึงคือ รัฐต้องผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ “นิติรัฐ”กล่าวคือ รัฐต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎหมาย มีความหมายว่า รัฐ คือ กฎหมาย และกฎหมาย คือ เหตุผล ทั้งหมดนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนอย่างสมควรแก่เหตุแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะ ๔ ข้อ ดังต่อไปนี้ ๑. หากจะบรรลุไปถึงพัฒนาการระดับที่ ๕ ทั้งรัฐและประชาชนต้องเข้าใจ ความหมายรัฐหรือนิติรัฐคืออะไร หรือต้องมีหน่วยงานมาสนับสนุนพัฒนาการทางการเมือง ๒. หากจะบรรลุได้ต้องมีการสร้างวัฒนธรรม คือ การสร้างวัฒนธรรมจากผู้นำไปสู่ ประชาชน ๓. ประชาชนทุกคนในรัฐต้องมีจิตสำนึกร่วมกันต่อสังคมอย่างแท้จริงแสดงออกเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๔. การยอมรับความแตกต่างและการยอมรับความเห็นต่างซึ่งกันและกันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ

333

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง คณะอนุกรรมาธิการ ได้สรุปประเด็นการหารือร่วมกันของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีประเด็น เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป ข้อเสนอของพรรคการเมือง และการปลดล๊อคเพื่อให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองบางประการได้ โดยปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง มี๕ ประการ ดังนี้
๑) ความสงบเรียบร้อยระหว่างการมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๒) การมีผลบังคับใช้ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….
๓) การรอคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ 
๔) การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
๕) ความสงบเรียบร้อยทั่วไปภายในประเทศ

444

|  126 views

Leave a Comment

*

scroll to top