วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๙) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. อุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต ๙) ลงพื้นที่พบประชาชน จ. อุบลราชธานี

มิถุนายน 30, 2018 2:22 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร (เขต ๙) ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนต้องการในพื้นที่ มีดังนี้
๑. ปัญหาความต้องการด้านถนน
๒. ปัญหาความต้องการด้านไฟฟ้า
๓. ปัญหาความต้องการน้ำใช้
๔. ปัญหาความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร
๕. ปัญหาความต้องการด้านการฝึกอาชีพ
ทั้งนี้ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ขอรับจัดสรรงบประมาณการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จำนวน ๓,๑๙๖ โครงการ จากทั้งหมด ๒,๘๗๕ หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นเงิน ๕๗๔,๘๕๖,๔๐๐ บาท
สำหรับการจัดเวทีตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ ๔ สร้างการเรียนรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแล้ว ๒,๗๖๙ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ๙๖% คงเหลือ ๑๑๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
นอกจากการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมีการติดตามประเด็นปัญหาของชาวบ้านจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา จำนวน ๑๔ ปัญหา พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้อำนวยความสะดวกในการประสานงานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

1530342692462

1530342701415

1530342706206

1530342708106

|  126 views

Leave a Comment

*

scroll to top