วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) สนช. พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินหลายพื้นที่

อนุฯ รับเรื่องราวร้องทุกข์ (กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน) สนช. พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินหลายพื้นที่

กรกฎาคม 5, 2018 12:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

abc1

เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณา กรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับ
การขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบูรณ์
แต่เจ้าหน้าที่บ่ายเบี่ยงไม่ดำเนินการให้ โดยเชิญผู้อานวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่าปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
และนายอำเภอหนองไผ่ เข้าร่วมประชุม

abc2 abc3

สำหรับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนใหม่ที่เข้ามายังคณะอนุกรรมาธิการฯ มีทั้งหมด ๔ เรื่อง ดังนี้
๑) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของอดีตผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง การเคหะแห่งชาติ ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเชิญเรียกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์, 

๒) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบกรณีที่วัดป่าพุทธรรม ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จงหวัดนครราชสีมา บุกรุกที่ดินป่าช้าสาธารณะโดยการปลูกสร้างอาคารหลายหลัง และใช้รถขุดหลักโฉนดของชาวบ้าน และพยายามสร้างรั้วรอบที่สาธารณะ

๓) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกำนันตำบลบ่อโพธิ์ ได้แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จว่าที่ดินที่ผู้ร้องครอบครองเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และ

๔) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบว่าที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องถูกบุกรุก โดยมีบุคคลนำหลักเสาหินเข้ามาปักรุกล้ำในแปลงที่ดินของผู้ร้อง โดยผู้ร้องไม่ทราบว่าเป็นบุคคลใด 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการบุกรุกหรือใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ชอบในที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ราษฎรอาสาสมัคร (รอส.) บริเวณป่าเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพิจารณาจากหนังสือรายงานความคืบหน้าของจังหวัดเพชรบูรณ์, เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิครอบครองที่ดินในพื้นที่ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาหนังสือตอบกลับของกรมราชทัณฑ์ และกรมธนารักษ์ เพิ่มเติม และเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้ตรวจสอบการถมคลองชวดตามสน เพื่อทำถนนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิจารณาหนังสือตอบกลับขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง

abc4

 

 

|  148 views

Leave a Comment

*

scroll to top