วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

กรกฎาคม 5, 2018 3:53 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑.๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือ

๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ….

๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ….

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑)  ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และได้พิจารณาในวารที่ ๒ โดยกรรมาธิการเต็มสภาและลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมายต่อไป

๒)  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๑๗ คน
โดยกำหนดเวลาการดำเนินงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

๓)  ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ….

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๗ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ คือ

–    ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ 
ครั้งที่ ๙๘ วันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๙๙ วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๐๑ วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑๐๒ วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง ดังกล่าว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๔๕ นาฬิกา

|  527 views

Leave a Comment

*

scroll to top