วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมคณะ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๘

สรุปผลการประชุมคณะ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ ๓๘

กรกฎาคม 6, 2018 11:02 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีวาระการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเชิญ พลเรือตรี สมเกียรติ  ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) และนางสาวสมทรง  บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุม

รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ๑๕ ปีที่ผ่านมา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก ๔ อำเภอในจังหวัดสงขลา มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมากกว่า ๑๗,๐๐๐ ครั้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงไปถึงการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างอาชีพและรายได้ ยึดโยงกับสภาพพื้นที่ (ภูมิศาสตร์) สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความต้องการของผู้บริโภค เน้นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ สร้างมูลค่า เชื่อมโยงเพื่อนบ้าน และในภูมิภาค 

ทั้งนี้ได้มีการบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับพื้นที่ ๓ อำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน” / อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การค้าชายแดนระหว่างประเทศ” / อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองต้นแบบ “การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ส่งผลที่ดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกมิติ มีการลดลงของระดับความรุนแรง และประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ที่ ศอ.บต. สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชน มีความสำเร็จเกิดขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรม 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีองค์ประกอบอีกหลายด้าน อาทิ การคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ ระบบขนส่งต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางมายังจังหวัดชายแดนใต้

ด้านคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการดำเนินงานของ ศอ.บต. ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อาทิ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ มองว่า แต่ละเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี มีระดับความรุนแรงที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น ควรมีตัวชี้วัดทั้งหมดทุกด้าน แทนการวัดตามจำนวนครั้งเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน ได้ฝากถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ย้อนกลับมาซ้ำรอยเดิมเหมือนที่ผ่านมา ด้านนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ชื่นชมการทำงานของ ศอ.บต. ในการเข้าถึงประชาชน พร้อมฝากให้เพิ่มแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่เป็นมุสลิม เรียนโรงเรียนไทย และพูดภาษาไทยมากขึ้น ขณะที่พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการ เสนอให้โครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้ และมีผลผูกพันด้านงบประมาณ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ควรนำเสนอให้ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการระดับสูงทราบด้วย จะได้ช่วยสนับสนุน ผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|  97 views

Leave a Comment

*

scroll to top