วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย ครั้งที่ ๒๕

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมาย ครั้งที่ ๒๕

กรกฎาคม 6, 2018 12:56 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจาณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้แถลงความเห็นและข้อสังเกตตลอดจนตั้งประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ในที่ประชุมสภาต่อไป

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ส่งมายังคณะกรรมาธิการ รวมทั้ง
รับทราบสรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่
๒–๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมดูแลและตรวจสอบยานพาหนะรวมทั้ง
ผู้ขับขี่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภายในประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดสงขลา และได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเกี่ยวกับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับของกลาง และแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

คณะกรรมาธิการมีกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|  211 views

Leave a Comment

*

scroll to top