วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ฯ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

กรกฎาคม 6, 2018 1:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (บัญชีแนบท้าย บัญชีสาม) ซึ่งเป็นบัญชีฯ ที่กำหนดประเภทธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว โดยมี นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรุปได้ดังนี้

ประเภทธุรกิจที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒
บัญชี ๑ เป็นธุรกิจที่ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจด้วยเหตุผลพิเศษ
บัญชี ๒ ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมั่นคงของประเทศหรือมีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้านหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
บัญชี ๓ ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันในการประกอบกิจการกับคนต่างด้าว คนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจตามบัญชีแนบท้าย (บัญชี ๓) ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน ๕ ธุรกิจ ประกอบด้วย
๑. ธุรกิจบริการด้านการบัญชี
๒. ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับบริษัทในเครือ
๓. ธุรกิจบริการด้านกฎหมาย
๔. ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่และสาธารณูปโภค และ
๕. ธุรกิจบริการให้กู้ยืมเงินให้กับบริษัทในเครือ ให้สามารถประกอบธุรกิจได้เลย

โดยพิจารณาทบทวนธุรกิจบริการออกจากบัญชีแนบท้าย ๓ เพื่อให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจ โดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้กำหนดไว้ ๓ หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. เป็นธุรกิจบริการที่มีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่
๒. เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความพร้อมในการแข่งขัน และ
๓. เป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐

การที่ทุนต่างชาติจำนวนมากอำพรางคนเข้ามาประกอบธุรกิจภายในฐานะนิติบุคคลไทย ทั้งอย่างถูกกฎหมายด้วยการถือหุ้นทางอ้อมและอย่างผิดกฎหมายด้วยการถือหุ้นผ่านบุคคลหรือนิติบุคคลไทย (nominee) เพื่อลดความยุ่งยากในการขออนุญาต ทั้งนี้ ในเรื่องของนอมินี จะทบทวนแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎกติกาสากลมากขึ้น และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพด้านปฏิบัติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำงานคัดกรอง เพื่อป้องกันการถือหุ้นแทนในลักษณะนอมินี โดยคนต่างชาติ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย โดยได้มีการตรวจสอบทั้งการแสดงที่มาของเงิน โดยทางปฏิบัติได้ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อดูแลในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก และกับกรมการค้าภายในเรื่องล้งผลไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น

นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1 2 3

|  191 views

Leave a Comment

*

scroll to top