วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

โฆษกคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.

กรกฎาคม 6, 2018 2:11 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๕๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แถลงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้มีการพิจาณางบประมาณในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน ขณะนี้ กำลังพิจารณางบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับวงเงินที่ผ่านการพิจารณาแล้วทั้งสิ้น ๑.๐๕๗ ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๖ จากวงเงิน ๓ ล้านล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาปรับลดไปแล้วรวมทั้งสิ้น ๕,๖๙๙,๒๑๖,๔๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) สำหรับภาพรวมการพิจารณาเป็นไปตามแผนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ยืนยันว่าหลักการพิจารณาของ กมธ. นั้นไม่ได้ตั้งเป้าในการตัดลดงบประมาณ แต่จะพิจารณาจากความคุ้มค่า ความประหยัด ความไม่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงาน และงบประมาณกระจายตัวไปในหลายพื้นที่ โดยงบประมาณที่มีการปรับลดจะถูกนำไปดำเนินการสองส่วน คือ การขอแปรญัตติเพิ่มเติมของส่วนราชการในส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วนำกลับมาให้คณะกรรมาธิการพิจารณาอีกครั้ง และหากไม่ได้พิจารณาเพิ่มเติมให้ส่วนราชการใดงบประมาณที่ถูกปรับลดจะไปอยู่ที่งบกลางเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ไขปัญหาสำคัญตามจำเป็นและเร่งด่วนต่อไป

DSC_6389

DSC_6393

DSC_6407

|  124 views

Leave a Comment

*

scroll to top