วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

กรกฎาคม 6, 2018 3:36 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สรุปการประชุม

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๒-๒๕๖๑

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน คือ

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา  

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายลักษณ์  วจนานวัช) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการหรือไม่รับหลักการ โดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง

     ๒)  ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๒๘ (๙)  แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

    ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๒.  ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้ยกระเบียบวาระที่ ๖.๑

     –    ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย พันตำรวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผู้เสนอ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒)

    ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย จำนวน ๒๓ คน โดยกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

๓. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     –    รายงานผลการพิจารณา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว  อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒ และ ๖.๓ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๓๕ นาฬิกา

|  627 views

Leave a Comment

*

scroll to top