วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » การประชุม เลือก กมธ. วิฯ ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ

การประชุม เลือก กมธ. วิฯ ศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจฯ

กรกฎาคม 10, 2018 3:51 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย เป็นครั้งแรก หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
๑. พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๒. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ เป็นรองประธานฯ คนที่หนึ่ง
๓. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นรองประธานฯ คนที่สอง
๔. นายธำรง ทัศนาญชลี เป็นรองประธานฯ คนที่สาม
๕.  พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ เป็นรองประธานฯ คนที่สี่
๖. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ เป็นเลขานุการฯ
๗. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ เป็นโฆษกฯ
พร้อมด้วย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ เป็นประธานที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ เป็นที่ปรึกษา โดยกำหนดให้มีการประชุมทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

1531212047283 1531212046088 1531212044719

|  179 views

Leave a Comment

*

scroll to top