วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวนัดประชุม สนช. ๑๒ – ๑๓ ก.ค. นี้

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวนัดประชุม สนช. ๑๒ – ๑๓ ก.ค. นี้

กรกฎาคม 11, 2018 12:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญ อาทิ การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ๗ คน ซึ่งเป็นสัดส่วนจากคณะกรรมการสรรหา จำนวน ๕ คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน ๒ คน โดยจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ จำนวน ๗ ฉบับ ได้แก่ ๑. ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. …. ๒. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๓. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๔. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ๕. ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ๖. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ ๗. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นอกจากนี้ จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.จำนวน ๔ ฉบับ คือ ๑. ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ๒. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๓. ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. และ ๔. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะมีกระทู้ถาม เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะพิษ โดยพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี จากนั้น จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช.ได้มีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๔ ฉบับ คือ ๑. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๒. ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. ๓. ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. …. และ ๔. ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยจะเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

1531285617166 1531285615361 1531285613573

 

|  426 views

Leave a Comment

*

scroll to top