วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

กรกฎาคม 11, 2018 4:20 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานอนุกรรมการ พลโท อำพน ชูประทุม นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
– เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ นาฬิกา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
    สำหรับประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการได้รับการแก้ไข มีดังนี้
    ๑. ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภคอันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ แต่ในหลายพื้นที่จะประสบปัญหาในเรื่องการขอใช้พื้นที่กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้
    ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ทั้งนี้โครงการจะต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนด้วย
– เวลา ๑๓.๒๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและพบประชาชน ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
     โอกาสนี้ พลโท อำพน ชูประทุม ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดลำพูน พบว่าคนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ เป็นอย่างดีและพร้อมนำเสนอความต้องการซึ่งพบว่ามีความต้องการเรื่องการแปรรูป การทำอาหาร และความต้องการเกี่ยวกับราคาผลผลิต (ลำไย) ตกต่ำ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากท้องถิ่นอีกด้วย

S__29237316 S__29237325 S__12796226 S__12796228 221424

|  135 views

Leave a Comment

*

scroll to top