วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สนช. ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

กรกฎาคม 12, 2018 10:43 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

timeline_20180709_164823

 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษา และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทั้ง ๑๐ ประเด็น ที่สอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ของกระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขทั้ง ๑๐ ประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ของกระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ สรุปได้ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ   ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยมีกลไกและแนวทางในการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับประเด็นข้างต้น ได้แก่ ๑) การจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองกระทรวงสาธารณสุข (ปยป.สธ.) เพื่อประสานงานเชื่อมโยงคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Ministerial Reform Committee: MRC) ๓) การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สำหรับกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับแผนการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้แก่ การจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติระบบการแพทย์ปฐมภูมิและบริการการสาธารณสุข พ.ศ. …. ซึ่งคาดว่ากฎหมายทั้งสองฉบับจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

 

timeline_20180709_164752 timeline_20180709_164812 timeline_20180709_164817

 

 

 

 

|  72 views

Leave a Comment

*

scroll to top